تهران اسید

آدرس

: دفتر مرکزی

ایران – تهران – خیابان 17 شهریور جنوبی
خیابان قاسم مهاجر – پلاک 54 و 56

: شماره تماس

00982133708312 - 00982133703710
00982133707381 - 00982133717639
00982133717526 - 00982133717670

: فکس

00982133717588

: واحد فروش

09128708456 - 09128708457

: پست الکترونیک

tehranacid@yahoo.com - Tehran.acid@yahoo.com

:دیگر وبسایت های ما

www.tehranacid.com
www.kimia-tehranacid.com
www.kimia-tehranasid.com
Tehranacid.ir
www.pgt-co.ir
www.اسید.com
www.سیانورسدیم.com
www.سودپرک.com
www.سولفات-نیکل.com
www.کلراید-نیکل.com
www.آب-مقطر.com
www.کربنات-سدیم.com
www.دیسکلر.com
www.الکل-متانول.com
www.جوهرنمک.com
www.کتراک.com
www.تهران-اسید.com
www.اسید-سولفوریک.com
www.اسید-نیتریک.com
www.اسید-کلریدریک.com

تماس با ما